AtasoyWeb - Hüseyin Atasoy
Bir bilgisayar mühendisi için programlama dili, öğrendiklerini sınadığı, deneyler yaptığı bir laboratuvardır ve mühendisler deneylerini, kestiremedikleri sonuçları gözlemlemek için değil, öngördükleri sonuçları doğrulamak için yapar...

Çok Parçacıklılık (Multithreading), Mutexler ve Semaforlar

Multithreading, mutex ve semafor nedir? Ne amaçla kullanılırlar? .Netin Threads kütüphanesi kullanılarak çok parçacıklı programlar nasıl yazılır?

Normal bir program kodu sadece tek koldan akar ve aynı anda sadece bir komut çalıştırılabilir. Bu, basit programlar için yeterli olabilir ancak programın yönettiği iş sayısı arttıkça tek yönlü akış yetmemeye başlar ve programın kendi içinde parçalara ayrılıp her parçanın farklı bir görevden sorumlu olmasının sağlanması gerekir. Bir programın birden çok parçaya bölünerek yürütülmesine multithreading, oluşturulan herbir parçacığa da thread denir.

Thread Oluşturma Ve Yönetme

Visual Basic 6.0

Visual Basic 6.0 çok parçacıklı programlar yazmayı mümkün kılacak özel kütüphane veya fonksiyon barındırmaz. Ancak Windowsun kernel32.dll kütüphanesinin fonksiyonları kullanılarak thread oluşturmak ve yönetmek mümkündür:

Private Declare Function POlustur Lib "kernel32" Alias "CreateThread" ( _
  ByVal lpThreadAttributes As Any, _
  ByVal dwStackSize As Long, _
  ByVal lpStartAddress As Long, _
  lpParameter As Any, _
  ByVal dwCreationFlags As Long, _
  lpThreadID As Long) As Long
  
Private Declare Function PDuraklat Lib "kernel32" Alias "SuspendThread" ( _
  ByVal hThread As Long) As Long
  
Private Declare Function PDevam Lib "kernel32" Alias "ResumeThread" ( _
  ByVal hThread As Long) As Long
  
Private Declare Function PSonlandir Lib "kernel32" Alias "TerminateThread" ( _
  ByVal hThread As Long, _
  ByVal dwExitCode As Long) As Long

Dim ParcacikId As Long

Private Sub Command1_Click()
  ParcacikId = POlustur(ByVal 0&, ByVal 0&, AddressOf Parcacik, ByVal 0&, 0&, &O0)
End Sub

Private Sub Command2_Click()
  PSonlandir ParcacikId, 0&
End Sub

Private Sub Command3_Click()
  PDuraklat ParcacikId
End Sub

Private Sub Command4_Click()
  PDevam ParcacikId
End Sub

'Yeni thread bir modül içine yazılmalı. Çünkü AddressOf sadece
'modül içerisindeki fonksiyonların adreslerini döndürebilir...
Public Sub Parcacik()
  Do
    Form1.Text1.Text = Val(Form1.Text1.Text) + 1
  Loop
End Sub

Visual Basic.Net

.Netin Threads kütüphanesi, thread yaratmak ve yönetmek için kendi içinde fonksiyonlar bulundurur. Ek olarak ortak kaynakları paylaşan parçacıkların yönetimini sağlamak için mutex ve semafor kullanımına da olanak tanıyan fonksiyonlar barındırır. Bu kütüphanenin fonksiyonları sayesinde program birden fazla koldan hiçbir problemle karşılaşılmadan etkin bir şekilde çalışmasını sürdürür:

Imports System.Threading
Module Module1
  Sub Main()
    Dim Parcacik As New Thread(AddressOf YeniThread)
    Parcacik.Start()
    Thread.Sleep(3000) 'Biraz bekleyeyim, parçacık çalışsın sonra sonlanırım
    Console.WriteLine("Ben ana parçacığım, sonlanıyorum...")
  End Sub

  Sub YeniThread()
    Console.WriteLine("Ben yeni parçacığım ve işim saymak")
    Dim i As Integer
    For i = 1 To 10
      Thread.Sleep(1000)
      Console.WriteLine("Yeni Parçacık: " & i.ToString)
    Next i
  End Sub
End Module

Threadlerden Ana Thread Tarafından Oluşturulan Nesnelere Erişim

Thread kütüphanesini yeni kullanmaya başlayanların karşılaşacağı ilk problem muhtemelen threadlerden ana thread içerisindeki nesnelerin değişkenlerini değişterememek olur. (Bu kısıtlama sadece arayüzü hazırlayan ana threadin denetiminde oluşturulan form, buton gibi görsel öğeler için geçerlidir.) Problem, görevli (Delegate) metodlar ve invoke fonksiyonu kullanarak çözülebilir:

Delegate Sub GorevliFonk(ByVal nesne As Object, ByVal deger As String)
Private Sub Yaz(ByVal nesne As Object, ByVal deger As String)
  nesne.Text = deger
End Sub

Private Sub YeniThread()
  '...işlemler...
  'Text1Box1.Text = "AtasoyWeb" --> Hata verir
  'Nesne.Invoke(GorevliFonksiyon(YurutmekleGorevliOlduğuFonksiyonunAdresi),Argümanlar)
  Me.Invoke(New GorevliFonk(AddressOf Yaz), TextBox1, "AtasoyWeb")
  '...işlemler...
End Sub

Threadler Ve Ortak Kaynak Kullanımı

Zor kısmını sona bıraktım, şimdi gelelim asıl meselemize... Parçacıklar aynı anda aynı kaynağa erişmek isteyebilirler. Bu durum kontrol altına alınmazsa problemlerle karşılaşılır. Aşağıdaki örnekte farklı iki thread aynı değişken üzerinde çalıştığından, program her çalıştırıldığında TextBox3 içerisinde değişik sonuçlar elde edilir. Eğer aynı değişkene erişim problem yaratmasaydı, her iki thread Sayi değişkenini 100000er defa arttırdığı için sonuç her seferinde 200000 olurdu. Ancak bir thread Sayi değerini okuyup arttırmış ve tam yerine yazacakken işletim sistemi işlemci kullanım hakkını diğer threade verebilir. Bu durumda 2. thread Sayi değerini okur, arttırır, yazar ve bu işlemlere kendisine tanınan süre bitene kadar devam eder. Sıra tekrar 1. threade geldiğinde 1. thread kaldığı yerden devam eder ve en son okuyup arttırdığı değeri yerine yazar. Bu yüzden 2. Threadin biraz önce kendisine verilen süre boyunca yaptığı işlerin tümü bir seferliğine boşa gitmiş olur. Sonuçta Sayi değişkeni 200000 değerine program her çalıştırıldığında varamaz.

'form içerisine 1 CommandButton ve 3 TextBox yerleştirin...
Imports System.Threading
Public Class Form1
  Private Sayi As Integer

  Delegate Sub GorevliFonk(ByVal nesne As Object, ByVal deger As String)
  Private Sub Yaz(ByVal nesne As Object, ByVal deger As String)
    nesne.Text = deger
  End Sub

  Private Sub Arttir()
    Sayi = Sayi + 1
  End Sub

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
               ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Sayi = 0
    Dim t1 As New Thread(AddressOf BenArttiracagim)
    Dim t2 As New Thread(AddressOf BenDeArttiracagim)
    t1.Start()
    t2.Start()
  End Sub

  Private Sub BenArttiracagim()
    Dim i As Integer
    For i = 1 To 100000 : Arttir() : Next

    'Thread1 işini bitirince
    Invoke(New GorevliFonk(AddressOf Yaz), TextBox1, Sayi.ToString)

    ' Son durum
    Invoke(New GorevliFonk(AddressOf Yaz), TextBox3, Sayi.ToString)
  End Sub

  Private Sub BenDeArttiracagim()
    Dim i As Integer
    For i = 1 To 100000 : Arttir() : Next

    ' Thread2 işini bitirince
    Invoke(New GorevliFonk(AddressOf Yaz), TextBox2, Sayi.ToString)

    ' Son durum
    Invoke(New GorevliFonk(AddressOf Yaz), TextBox3, Sayi.ToString)
  End Sub
End Class

Mutex

Yukarıda bahsetiğimiz ortak kaynak kullanımından kaynaklanan sorunları çözmek için mutexlerden faydalanılır. Bir thread, başka threadlerin de kullanabildiği bir kaynağa erişmeye çalıştığında, mutex değişkenini ayarlar. Bu atama işlemci tarafından kesinlikle kesilmez; yani thread mutexi tam yazacakken işletim sistemi sırayı başka bir threade vermez. (Mutexlerle ilgili işlemler gibi kesilmeden yapılan işlemlere atomik işlem denir. Mutex ile ilgili işlemler gerçekte atomik olmadıkları halde, işletim sistemi tarafından atomik hale getirilir.) Böylece mutex ile korunan bölgeye erişmeye çalışan tüm threadler, orayı kullanan thread işini tamamlayana kadar bekletilir. Thread işini bitirdiğinde alanı serbest bıraktığını bildirmek için mutexi tekrar ayarlar. Her sırası geldiğinde bu alana girmeye çalışan threadlerden ilk sırası gelen tekrar bölgeye girer ve mutex ile bölgeyi tekrar kilitler. Yukarıda verdiğim örnekte, bir mutex tanımlanır ve Arttir subı aşağıdaki gibi değiştirilirse Sayi değişkeninin son değerinin olması gerektiği gibi her seferinde 200000e eşit olduğu gözlenebilir:

Private m1 As New Mutex
Private Sub Arttir()
  m1.WaitOne() ' Mutex tüm threadleri bekletsin
  Sayi = Sayi + 1
  m1.ReleaseMutex() ' Korumalı alandan çıktığını belirt
End Sub

Semafor (Semaphore)

Semaforların amacı mutexlerin amacı ile aynıdır. Semaforlar mutexlerden farklı olarak birden fazla threadin aynı bölgeye girmesine izin verebilir. Mutexler semaforların iki durumlu özel halleri olarak düşünülebilir. Mutexler korudukları bölgeye sadece 1 threadin girmesine izin verirken, semaforlar korumalı bölgeye giren thread sayısını belli bir değerle sınırlamak için kullanılır... Semaforun korumalı alan için izin verdiği thread sayısına yazının geri kalan kısmında kontenjan diyelim (bazen kavramları karşılayacak kelime bulmakta zorlanıyorum):

Imports System.Threading
Module Module1
  Private s1 As Semaphore

  Sub Main()
    s1 = New Semaphore(0, 2) ' Semaphore(BaşlangıçtakiBoşKontenjan,ToplamKontenjan)
    For i As Integer = 1 To 4
      Dim p As New Thread(AddressOf Parcacik)
      p.Start(i)
    Next i
    Thread.Sleep(2000)
    Console.WriteLine("Semaforda 2 yer ayrıldı")
    s1.Release(2) ' ana thread iki kişilik kontenjan ayırıyor
  End Sub

  Private Sub Parcacik(ByVal numaram As Integer)
    Console.WriteLine(numaram & ". thread: Başladım, semafor beni bekletiyor...")
    s1.WaitOne() ' İçerde bulunan haricindeki threadleri beklet
    Console.WriteLine(numaram & ". thread: alana girdim...")
    Thread.Sleep(4000) 'Thread zaman alan bir iş yapıyor...
    Console.WriteLine(numaram & ". thread: alanı bırakıyorum...")
    s1.Release()
    Thread.CurrentThread.Abort()
  End Sub
End Module

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

1. thread: Başladım, semafor beni bekletiyor...
2. thread: Başladım, semafor beni bekletiyor...
3. thread: Başladım, semafor beni bekletiyor...
4. thread: Başladım, semafor beni bekletiyor...
Semaforda 2 yer ayrıldı
4. thread: alana girdim...
2. thread: alana girdim...
4. thread: alanı bırakıyorum...
1. thread: alana girdim...
2. thread: alanı bırakıyorum...
3. thread: alana girdim...
1. thread: alanı bırakıyorum...
3. thread: alanı bırakıyorum...

Yukarıdaki örnekte, bölgeye işlemci kullanım hakkını alan ilk iki thread girebilir. Bu yüzden threadler farklı sıralarda bölgeye girip sonlanabilirler. Yani çıktı her zaman yukarıdaki gibi olmaz.

Posted: 28/03/2010 22:24
Keywords: çok parçacıklı program yazma, multithreading, mutex, semafor

Leave Comment

 
You are replying to comment #-1. Click here if you want to cancel replying.

 

Comments (4)

Berker Ersöz
Reply
09/05/2011 08:59
#1

hocam çok değerli bilgileriniz için teşekkür ederim yani şu sizin anlattığınızı ne kadar uzun zamandır arıyordum bilemezsiniz hele hele invoke olayı çok iyi oldu tekrar teşekkür ederim

Berker Ersöz
Reply
09/05/2011 09:25
#2

çok akıllı olduğum için yorumu yarım bırakmışım benim şöyle bir sorunum var form1 textbox üzerindeki bir değeri threade nasıl alırız

misal ;  port = Val(ListBox1.SelectedItem) almak istediğim değer ama burda hata alıyorum

Hüseyin Atasoy
Reply
09/05/2011 13:53
#3

Çözüm aynı aslında. Problem şu; bir thread, arayüzde yer alan nesnelere müdahale edemez. Ancak nesneyi oluşturan threade kendisinin yapamadığı bir işi yaptırabilir:

Private Secilen As Object
Delegate Sub GorevliFonk()
Private Sub Oku()
  Secilen=ListBox1.SelectedItem
End Sub

'Threadin içinde bir yerlerde:
Invoke(New GorevliFonk(AddressOf Oku))
'Artık ListBox1.SelectedItem yerine Secilen değişkenini kullanabilirsiniz.

Berker Ersöz
Reply
09/05/2011 15:14
#4

yardımnız için teşekkür ederim bunu öğrendiğim iyi oldu en azından checkforillegallcrossthreadcalss olayından kurtulmuş oldum

 
Şu an bu sayfada 1, blog genelinde 3 çevrimiçi ziyaretçi bulunuyor. Ziyaretçiler bugün toplam 1026 sayfa görüntüledi.
 
Sayfa 47 sorgu ile 0.084 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2021 Hüseyin Atasoy